Nov 15, 2018 |
Nuacht Pobail
Is mian le Comhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe tú a chur ar an eolas faoi chruinniú poiblí a bheidh ar siúl Dé Luain 26 Samhain 2018 san Ionad Pobail Westside ag 7pm. 
Nov 13, 2018 |
Nuacht Timpeallachta
Bronnadh gradaim ar na buaiteoirí i gComórtas Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe an tseachtain seo ag searmanas Gradam in Óstán an Connacht. Eagraítear Comórtas na nGairdíní Slachtmhara gach bliain chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí lucht cónaithe, eagraíochtaí tráchtála agus foirgnimh poiblí chun cuma...
Nov 9, 2018 |
Nuacht Timpeallachta
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe buaiteoirí an Chomórtais don Fheisteas Samhna Fuála a fhógairt. Bhí an comórtas ar siúl le linn Mhí na hAthúsáide i nDeireadh Fómhair 2018. Ba í Caoimhe Callaghan, ó Scoil Cholmcille Naofa, An Caisleán Gearr a bhuaigh an duais iomlán do dhaltaí bunscoile lena culaith...
Nov 8, 2018 |
Nuacht Pobail
Tionscnamh faoin Straitéis Náisiúnta Digiteach an Rialtais is ea an Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh, arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Faoin scéim, soláthraítear oiliúint ranga i mbunscileanna digiteacha, saor in aisce, ina bhfoghlaimeoidh saoránaigh rannpháirteacha na...

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.